Foreningens vedtægter

Vedtægter for Det Grønne Knæ

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Det Grønne Knæ og den har hjemsted i Københavns Kommune. Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at sikre og udbrede kendskabet til områderne Tippen og Karens Minde i København SV som offentlige rekreative arealer i al fremtid. Foreningen arbejder for beskyttelse af områdets naturværdier, etablering af gode adgangsforhold og anlæg af skærmende randzoner ved industri- og byområderne.

§ 3 Medlemmer
Stk. 1 Alle enkeltpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem.
Stk. 2 Medlemmer af foreningen er alle personer, foreninger, institutioner og virksomheder, der har betalt medlemskontingent for det pågældende år.

§ 4 Hæftelse
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld.

§ 5 Generalforsamling
Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2 Hvert medlem af Det Grønne Knæ har stemmeret med 1 stemme.
Stk. 3 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i 2. kvartal.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail med mindst 4 ugers varsel og med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Handlingsplan for det kommende år
 6. Budget for det kommende år
 7. Fastsættelse af kontingent
  for det følgende år
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  og suppleant
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

Stk. 4 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt, senest 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen. Medlemmer kan få oplyst hos bestyrelsen om der er indkomne forslag for generalforsamling.
Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 25 % af de stemmeberettigede ønsker dette. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt pr. brev eller e-mail med 14 dages varsel.
Stk. 6 Generalforsamlingen kan ikke træffe afgørelse i sager, der ikke er på
dagsordenen.
Stk. 7 Generalforsamlingen afgør alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de personligt fremmødte, stemmer for.
Stk. 8 Generalforsamlingen vælger 4-7 bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne er valgt for 1 år.

§ 6 Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand og kasserer. Foreningen tegnes af formanden samt et andet medlem af bestyrelsen eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Stk. 2 Et bestyrelsesmedlem kan forlange bestyrelsen indkaldt.
Stk. 3 Et bestyrelsesmedlem kan udtræde af bestyrelsen mod skriftligt at meddele grunden hertil.
Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Stk. 5 De i bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 6 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i afstemninger om sager, hvor vedkommende er inhabil.

§ 7 Revision
Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2 Årsregnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte interne revisor, subsidiært revisorsuppleant.

§ 8 Foreningens ophør
Stk. 1 Foreningens ophør skal godkendes af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Stk. 2 Ved ophør bestemmer generalforsamlingen over foreningens eventuelle formue dog således, at denne skal tilfalde en eller flere organisationer, som på ikke kommercielt grundlag arbejder for at fremme foreningens formål.

Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling den 27. maj 2003.
Ændrede vedtægter er godkendt på generalforsamling den 19. juni 2008

Share this Page