Høringssvar Kommuneplan 2019

Fra foreningen Det Grønne Knæ

Generelt Vi hilser med glæde, at der indledningsvis i forslag til ændret kommuneplan slås fast, at Københavns Kommune vil være ”en grøn by”. Det ønske deler vi og det er undertegnede forenings formål.

For os er ”grøn” lig med ”natur” og det er der ikke meget af indenfor kommunegrænsen. Derfor ser vi gerne, at naturen får en større plads i kommunen, så der målrettet og planmæssigt arbejdes for nye arealer, der kan udvikle sig på naturens præmisser, samt at disse nye områder knyttes sammen så de kan åbne mulighed for en øget biodiversitet. Der skal sikres adgangsveje mellem de naturlige områder, hvor dyr og planter kan spredes og formere sig, så der ikke bliver tale om indavl og fald i bestandene.

Grønne forbindelser I Fingerplanen 2018 gøres der opmærksom på præcis dette forhold og det fastslås, at der skal arbejdes for dette. I ”håndfladen”, altså de indre dele af Fingerplanen/København, eksisterer der i dag en mulighed for at sikre en sådan ”grøn linje”, som vi ønsker Kommuneplan19 indtegner (numrene henviser til kort nederst).

Det drejer sig om områderne fra Sydspidsen af Sydhavnstippen, ved Kalveboderne, og ind til Søndermarken/Frederiksberg Kommunegrænse. Fra den fredede del af Sydhavnstippen 1) er der et stort areal af samme vilde naturkarakter, som ikke er sikret 2), men som vil være en vigtig del af denne linje ind i landet. På den anden side jernbanen er der et mindre selvgroet skovområde med stiforbindelse 3) videre til Karens Minde-området 4), som indeholder park, dyrefolde til heste og et bevaringsværdigt kulturhus. Herfra starter Sjælør Boulevard 5), som er en bred akse gennem Musikbyen op mod Valby. Hele denne strækning er beplantet med store træer og vil (i forbindelse med det planlagte skybrudssikringsanlæg i området) kunne få øget biodiversiteten ved mere varieret beplantning. Herfra er der en barriere ved krydset Sjælør Boulevard/ P. Knudsens Gade/Borgmester Christiansens Gade/Ellebjergvej 6), hvorefter Sjælør Boulevard fortsætter langs Vestre Kirkegård 7). Her kan der sikres et bredt område til stiforbindelse og beplantning mod indgangen til kirkegården ved Banestien i forbindelse med kommende skybrudssikring. Fra Vestre Kirkegård, via cykel/gangbroen over Vigerslev Allé 8) til Carlsbergområdet, kan denne grønne kile forbindes med de eksisterende haver på Carlsbergområdet 9) og via Gamle Carlsbergvej en forbindelse til Søndermarken og Frederiksberg Have.

Bebyggelse af områderne syd for jernbanestrækningen mellem Ny Ellebjerg Station og Amager: Hele dette område rummer så store rekreative, naturgivne og kulturelle områder, (som også fremhævet i kommunens egne beskrivelser) at vi ønsker dem bevaret under de nuværende former og bestemmelser. Det drejer sig om Fiskerhavnen 10), dens bebyggelser og Stejlepladsen 11), der henligger som vildt naturområde og samtidig udgør en forudsætning for erhvervsfiskerne i havnen.

Dog er vi enige i, at området mellem Bådehavnsgade og Sydhavnstippen 12) kan omdannes til boligområde i stedet for det nuværende industriområde. Men vi ønsker at al fremtidig bebyggelse skal holdes indenfor rammerne af B1. (Områdebetegnelse for boliger med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. En maksimal bygningshøjde på 10 meter og en friarealprocent på 100.) Dette set i forhold til den eksiterende lave bebyggelse og de naturområder, som også fortsætter på den anden side banen omkring haveforeningerne og det tæt/lave rækkehusbyggeri ved Thomas Koppels Allé.

Øvrige stiforbindelser og sammenhæng med nærområderne I forhold til den øvrige bebyggelse i Sydhavnen er det vigtigt at sikre gode og lette addgangsforhold til førnævnte områder. Først og fremmest for de mange nye boligbebyggelser på Holmene og omkring Sydhavnsgade, hvor der ikke er friarealer eller naturområder overhovedet, men en stor befolkningstæthed.

Den kommende metrostation Sluseholmen vil blive et vigtigt udgangspunkt for alle københavnere og turister, der ønsker hurtigt at komme ud til disse enestående områder i Hovedstaden. Her vil en grøn korridor langs Bådehavnsgade mod Sydhavnsgade og Borgmester Christiansensgade 13) og en eller flere stibroer over Sydhavnsgade sikre de bløde trafikanter ordentlige adgangsforhold til disse.

Væsentlighedsvurdering – Bådehavnsgade Syd/Øst – Stejlepladsen, samt Selinevej Nord
I forbindelse med Københavns Kommunes forslag til Kommuneplan 2019 har Rambøll udarbejdet en væsentlighedsvurdering af Natura 2000-område N143 Vestamager og havet syd for til Københavns Kommune.

En væsentlighedsvurdering er en foreløbig screening efter habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1. Med de oplysninger, der fremgår om de påvirkninger, som byggeprojektet på Stejlepladsen vil have af Natura 2000- området, er det efter vores opfattelse tydeligt, at der skal laves en konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2, og at den fremlagte vurdering ikke opfylder disse krav. Derfor bør kommunen få udarbejdet en konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 3. Før den foreligger, er det ikke muligt at afgøre, om der kan meddeles tilladelse jf. Habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Kort over Københavns Sydhavn med ændringsforslag til Kommuneplanen fra "Det Grønne Knæ"


Venlig hilsen Det Grønne Knæ, på foreningens vegne
Ann Vikkelsø, formand Straussvej 16 st.th. 2450 Kbh SV

Foreningen Det Grønne Knæ, har siden 2003 arbejdet for at sikre nogle af de eneste naturområder i Københavns Kommune imod bebyggelse, samt mulige grønne forbindelser ind mod Vesterbro, Valby og Frederiksberg.

Læs mere om dette på foreningens hjemmeside: www.detgrønneknæ.dk.

Det Grønne Knæ arbejder for ovenstående i Kongens Enghave Lokaludvalg og sammen med andre lokale foreninger, for eksempel Fiskerhavnens Venner og Amagerfælleds Venner, samt den landsdækkende sammenslutning Natur- og Fredningsalliancen.

Share this Page